Công bố thông tin thay đổi giấy CNDKDN

Công ty Cổ phần Frit Huế công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

1. Công bố thông tin: 181108.-cong-bo-thong-tin-ve-viec-tang-von-dieu-le.pdf

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 181108.-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep.pdf

3. Điều chỉnh sổ chứng nhận cổ phần sở hữu: 181108.-thong-bao-dieu-chinh-so-chung-nhan-co-phan.pdf