Bộ máy quản lý

Ban Lãnh đạo Công ty:

Ông Dương Bá Khánh                   Chức vụ: Giám đốc.

Ông Hồ Bảo Nghĩa                        Chức vụ: Phó Giám đốc.

Ông Cao Hữu Nam                        Chức vụ: Phó Giám đốc.

1.  Các phòng ban chuyên môn - Nghiệp vụ

Phòng Tổ chức hành chính.

Phòng Kế hoạch kinh doanh.

Phòng Công nghệ.

Phòng Kế toán.

Nhà máy sản xuất.

2.  Thông tin liên hệ

Phòng Tổ chức hành chính    
Điện thoại:: 02343 862 123 Fax: 02343 954 585   Email: hcfrit@gmail.com
Phòng Kế hoạch kinh doanh.    
Điện thoại:: 02343 862 355 Fax: 02343 862 124       Email: khfrit@gmail.com
Phòng Công nghệ.    
Điện thoại: 02343 862 354    

 

 
   In trang