Bộ máy quản lý

  1. Ban Giám đốc Công ty:

Ông Dương Bá Khánh                   Chức vụ: Giám đốc.

Ông Hồ Bảo Nghĩa                         Chức vụ: Phó Giám đốc.

Ông Trương Quang Bình               Chức vụ: Phó Giám đốc.

Bà Hoàng Thị Kim Chi                    Chức vụ: Phó Giám đốc

  1. Các phòng ban chuyên môn - Nghiệp vụ

Phòng Tổ chức hành chính.                - Email: hcfrit@gmail.com

Phòng Kế hoạch kinh doanh.              - Email: khfrit@gmail.com

Phòng Công nghệ.

Phòng Kế toán.

Nhà máy sản xuất 1

Nhà máy sản xuất 2

Nhà máy sản xuất 3

 
   In trang