Điều chỉnh sổ chứng nhận cổ phần sở hữu

Công ty Cổ phần Frit Huế thông báo điều chỉnh Sổ chứng nhận Cổ phần sở hữu.