Bộ máy quản lý

1. Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Dương Bá Khánh                   Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Ông Hồ Bảo Nghĩa                         Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kế hoạch kinh doanh

- Ông Trương Quang Bình               Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Sản xuất

- Bà Hoàng Thị Kim Chi                    Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Giám đốc Nhân sự

2. Phụ trách tài chính

Bà Lê Thị Kim Mai                            Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Các phòng ban chuyên môn - Nghiệp vụ

Phòng Tổ chức hành chính                - Email: hcfrit@gmail.com

Phòng Kế hoạch kinh doanh              - Email: khfrit@gmail.com

Phòng Công nghệ

Phòng Kế toán                                   - Email: ktfrit@gmail.com

Nhà máy sản xuất 1

Nhà máy sản xuất 2

Nhà máy sản xuất 3

 
   In trang