Frit bán đục

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
 
Mã frit SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO COE 3*α
(10-7 K-1)
S.P.
(oC)
Nhiệt độ nung
(oC)
FS462 60-63 3-5 0-2 4-6 12-14 1-3   6-8 4-6   0-2     213 ± 9 763±15 1070-1110
FS459 60-63 3-5 0-2 4-6 10-14 2-4   7-10 3-5 1-3 0-2     212 ± 9 794±15 1085-1115
FS456 63-66 2-5 1-2 4-6 10-12 2-4   5-7 3-5         213 ± 9 763±15 1090-1130