Chỉ tiêu kỹ thuật Engobe

1. Thành phần hóa: SiO2 ≥ 99,3%

2. Kích thước hạt:

Loại sản phẩm Cỡ sàng Giá trị sót sàng (%)
FT3 100 µm <10
FT6 200 µm <5
FS14 425 µm 1.5 ÷ 6.0
200 µm 24 ÷ 34
100 µm 54 ÷ 64

 

 
   In trang