Thông báo chứng nhận sở hữu cổ phần mới

Kính gửi Quý Cổ đông.

Thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 18/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Frit Huế đã hoàn thành các thủ tục để phát hành cổ phiếu thưởng cho các Cổ động hiện hữu theo danh sách chốt ngày 07/6/2016.

Để chứng nhận số cổ phần sở hữu mới cho Quý cổ đông, Công ty tổ chức thu lại sổ chứng nhận cổ phần từ ngày 11/07/2016 đến ngày 18/7/2016. Sau khi hoàn tất việc in ấn, Công ty sẽ trả lại Sổ vào ngày 25/7/2016 đến ngày 29/7/2016.

Công ty Cổ phần Frit Huế xin thông báo để Quý cổ đông biết thời gian nộp và nhận lại sổ.

Công văn đính kèm: Chứng nhận sở hữu cổ phần mới.pdf