Vv tạm ứng chi trả cổ tức 2021

Công ty Cổ phần Frit Huế thông báo về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Click để xem 

Trân trọng thông báo